Tillsammans presenterar A Fucking Serious Label Night med Boris Brejcha, Ann Clue, Deniz Bul and TheyDream at The Terminal i fantastisk megastor warehouse venue i centrala Stockholm. Förvänta dig inget annat än en megaproduktion med perfekt ljud och ljus. Adress släpps samma vecka som arrangemanget på vår Facebook event page och via mail.

ALLMÄNNA VILLKOR

ALLMÄNT Dessa villkor gäller mellan Arrangören (Stockholm Underground / Tillsammans) och Kunden vid köp och bokning av evenemangsbiljetter som tillhandahålls av Arrangören med hjälp av Ticksters biljettsystem.

BILJETTKÖP Biljettköp kan ej ångras, köpet är bindande. Detta gäller oavsett val av betalmetod. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter eller värdebevis. Förlorad biljett eller värdebevis ersätts inte.

BILJETT ELLER VÄRDEBEVIS Biljett eller värdebevis har en påförd säkerhetsfunktion och medger inträde eller användande endast en gång. Kunden ansvarar för att förvara, såväl elektronisk som fysisk, biljett eller värdebevis på ett betryggande sätt för att på så sätt förhindra duplicering, annat mångfaldigande eller på annat sätt medverka till otillbörligt tillträde till evenemang eller nyttjande av värde.

PERSONLIGT BRUK Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas i kommersiellt syfte. Det innebär att biljetten inte får säljas vidare, erbjudas i tävlingar, eller på annat sätt nyttjas av annan person utan skriftligt medgivande från Arrangören. Arrangören har rätt att makulera bokningar eller köp som görs av Kunden om Kunden inte lämnar eller registrerar korrekta uppgifter, agerar i bedrägligt syfte eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå de villkor som gäller för köpet.

INSTÄLLT ELLER FLYTTAT EVENEMANG Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget inte är inställt eller flyttat. I händelse av inställt evenemang bör Kunden omedelbart kontakta ansvarig Arrangör som ansvarar för återlösen av biljetter. Vid återlösen av biljett återbetalas inte service-, leverans- och distributionsavgifter eller avbeställningsskydd. I händelse av flyttat evenemang gäller köpt biljett till det nya datumet om inte annat anges. Ett evenemang är inställt om det inte kan genomföras. Ändringar i repertoar, plats/datum för evenemanget eller delvis genomfört evenemang är inte ett inställt evenemang och pengarna återbetalas då normalt inte.

ÅTERBETALNING Om kunden har rätt till återbetalning av biljettlikvid skall Kunden senast två (2) månader från evenemangsdatumet, eller datumet då evenemanget skulle ha varit, meddela Arrangören sitt anspråk på återbetalning. Om så inte sker har Kunden förverkat sin rätt till eventuell återbetalning. Detta gäller både vid inställt evenemang och i de fall då biljett makulerats och Kunden har haft rätt till återbetalning. Biljettavgifter, serviceavgifter, avbeställningsskydd eller andra kostnader som betalats i samband med biljettköpet återbetalas inte vid inställda eller flyttade evenemang.

EXTRAORIDNÄRA OMSTÄNDIGHETER Om evenemanget på grund av extraordinära omständigheter (brand, krig, pandemier, terrorism, översvämningar m.m) måste ställas in, förbehåller sig Arrangören rätten att behålla halva köpeskillingen.

FORCE MAJEURE För det fall arrangemanget inte kan genomföras pga ett hinder utanför Arrangören/arenans kontroll, som de inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denna skäligen inte kunde ha undvikit eller övervunnit, är Arrangören/arenan fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller om en föreställning ställs in beroende på någon som Arrangören anlitat eller annan i tidigare led.


Avtal med dessa villkor anses vara ingånget och accepterat av Kunden när bokningen eller köpet är genomfört.